Skole

Trygg Læring i skolen

Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med å styrke elevenes og de voksnes sosiale kompetanse. Trygg Læring har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er i tråd med Kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse. Systemtiltaket er også forankret i Opplæringsloven §9a, der det står at «Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene».

Elevmegling

I tillegg til forebyggende arbeid, innebærer systemtiltaket opplæring i og bruk av elevmegling på skolen. Elevmegling kan brukes dersom relasjonene mellom elever eller mellom elev-lærer skades, og er et verktøy som kan bidra til å reparere relasjonen. Den forbyggende delen som innebærer trening i grunnleggende sosiale ferdigheter, er likevel den mest omfattende.

Lære gjennom dialog og refleksjon

Grunntanken i Trygg Læring for skolen er i tråd med Paulo Freires pedagogikk som i store trekk går ut på å lære gjennom dialog og refleksjon med utgangspunkt i egne erfaringer. Dette går rett inn i klasserommet og metodikken er direkte overførbar i alle fag. Øvelsene og lekene som blir brukt i verkstedene kan med tilpasning bli brukt i vanlig fagundervisning og er godt egnet for variert og tilpasset undervisning. Systemtiltaket er ikke ment som noe som primært kommer i tillegg til vanlig undervisning, men heller noe som langt på vei blir en implementert del av opplæringssituasjonen.

Forankring i ledelsen

Den viktigste forutsetningen for at systemtiltaket skal fungere, er forankring i ledelsen. Fokuset videre er å se hvordan tenkningen og metoden kan tilpasses planene som allerede eksisterer på skolen, som psykisk helseplan. Trygg Læring for skolen er ikke et program som skal følges til punkt og prikke, men en tenkning og metode som brukes i skolens arbeid med å få et godt skolemiljø – både i klasserom og i fellesareal.