Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming

Om kurset

«Konfliktarbeid i praksis», som totalt går over seks dager, gir en grundig innføring i forebyggende og gjenopprettende konfliktarbeid. Kurset er delt i tre samlinger (3+2+1 dager).

Del 1:            21.-23.oktober 2020       (09:00 – 15:00)

Del 2:            11. -12.november 2021   (09:00 – 15:00) – **fulltegnet**

Del 3:            10.februar 2022                (09:00 – 15:00) – **fulltegnet**

Sted:             Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 

Deltakerne blir kjent med dialogsirkel og en rekke øvelser som fremmer et inkluderende og trygt læringsmiljø og som sikrer demokratisk deltakelse.

 

Det vil bli jobbet med tilrettelagte møter, mekling og elevmegling med forankring i gjenopprettende prosesser. Gjennomgående i opplæringen vil være fokus på «A Whole School approach» – og oppsummerende hvordan Trygg Læring kan brukes på alle nivåer og områder i skolen.

 

Som avsluttende oppgave oppfordrer vi deltakerne til å utarbeide en prosjektskisse for implementering av Trygg Læring på egen arbeidsplass. Vi vil gi klare retningslinjer for prosjektskissen og veilede i prosessen.

 

Arbeidsmåte

Gjennom praktiske øvelser legges det opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

 

Mål for opplæringen

Opplæringen gir deltakerne et teoretisk og praktisk grunnlag for å bygge, vedlikeholde og gjenopprette relasjoner i skolehverdagen og er i tråd med generell del av læreplanen og kravene i Opplæringsloven. Opplæringen styrker skolens grunnlag for arbeid med de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen.

 

Målgruppe

Kurset er rettet inn mot deltakere som er i en rolle der de i praksis har, kan eller skal påta seg spesifikt ansvar i arbeid med konfliktarbeid i praksis. Det kan være kontaktlærere, sosiallærere/rådgivere, miljøarbeidere, ledere i skoler og barnehager, pedagogisk psykologisk rådgivere, ansatte i innsatsteam/ ressursteam, og andre med relevante arbeidsoppgaver.

Del 1:

Forebyggende konfliktarbeid – verkstedmetodikk

(21.-23.10.2020)

 

Del 1 gir et teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å jobbe med elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, bygge og vedlikeholde gode relasjoner til og mellom elevene, samt drive forebyggende konfliktarbeid.

 

Deltakerne blir kjent med en rekke verkstedsøvelser, dialogsirkel og konfliktdempende kommunikasjon, samt veilederrollen i verksted.  Den pedagogiske tilnærmingen vil styrke lærerens metodiske repertoar i faglig sammenheng.

 

Mellomperiode: Deltakerne prøver ut metode og verktøy i egen praksis. Veiledning tilbys.

Del 2: Konflikthåndtering, megling og stormøte

(11.-12.11.2021)

 

Del 2 har hovedvekt på konflikthåndtering og tredjepartsrollen, meglers rolle i gjenopprettende prosesser.  Deltakerne får trening i meklingsprosessen som inkluderer individuelle samtaler med parter, meklingssamtalen og for-/etterarbeid knyttet til en konflikt. Deltakerne får også kjennskap til stormøtemetodikk og arbeid med gruppekonflikter.

 

Mellomperiode: Deltakerne prøver ut metode og verktøy i egen praksis. Veiledning tilbys.

Del 3: Forankring, oppsummering og veien videre

(10.02.2022)

 

Del 3 vektlegger hvordan det vi har jobbet med på del 1 og del 2 kan brukes på alle nivåer og områder i skolen – «A Whole School approach»; forankring i skoleledelsen, skolemiljø, elevdemokrati m.m. Vi vil se på hvordan hovedmodellene som er blitt presentert henger sammen og reflektere rundt disse gjennom å trekke inn erfaringer deltakerne har gjort seg i perioden.

Kursansvarlige/forelesere

 

Gunnar Grut er statsviter og universitetslektor i samfunnsfag. Han leder samfunnsfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Grut har undervist i konfliktarbeid for lærerstudenter ved høgskole og universitet siden 2005. Han er opptatt av gjenopprettende praksis som tverrfaglig profesjonsutvikling.

 

Espen Marius Foss er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Avd. for Helse og velferd ved Høgskolen i Østfold. Han har erfaring som megler i Konfliktrådet og fra arbeid med Gatemegling i Røde Kors, og har forsket på gjenopprettende praksis i ulike felt, sist i fengsel og i videregående skole.

 

Bodil Jenssen Houg er leder for ombudene i Viken. Hun er lærer, tidligere skoleleder og mobbeombud. Bodil var Norges første mobbeombud (Buskerud), og er opptatt av inkluderende praksis på alle nivåer – særlig på arenaer som omhandler barn og unge.

 

Kristin Arnsjø Bakken er sosiallærer ved Disen skole i Oslo og har i en årrekke vært instruktør for både Utdanningsetaten i Oslo og Trygg Lærings kurs «Konfliktarbeid i praksis». Kristin er utdannet førskolelærer og har hovedfag i pedagogikk.

 

Gunhild Solem er leder for elevtjenesten ved Etterstad vgs i Oslo. Hun har bakgrunn som mobbeombud i Rogaland og lærer og rådgiver i grunnskole og videregående skole. Gunhild er allmennlærer og har master i Education and Development. Gunhild er styreleder og kursholder i Trygg Læring.

 

Mari Andrine Holen er lektor ved Kuben vgs i Oslo. Hun har bakgrunn som rådgiver og spesialpedagog i grunnskole og videregående skole. Mari har hovedfag i pedagogikk/spesialpedagogikk, og er daglig leder og kursholder i Trygg Læring.

 

Kontaktperson:

Mari Andrine Holen

mari@trygglaring.no

93258975

 

 

Lesetips

Dale, Geir (2006): Fra konflikt til samarbeid, grunnbok i konfliktarbeid med ungdom, Cappelen

Farstad, Odden (2015): Konfliktarbeid i skolen, med gjenopprettende tilnærming, Gyldendal

Follestad, Wroldsen (2017): SIRKEL– en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø, Fagbokforlaget

Follestad, Wroldsen (2019): Restorative Circles in Schools – How to Build Strong Learning Communities and Foster Student Wellbeing, Jessica Kingsley Publishers

Zehr Howard (2015): The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (Justice and Peacebuilding), Good Books